ศิลปะโรมัน , วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. ต้องการศึกษาถึงศิลปะโรมันว่ามีอะไรบ้างและมีความเป็นมาอย่างไร

2. ต้องการศึกษาว่าศิลปะโรมัน มีศิลปะอะไรเด่น ๆ บ้าง

3. ต้องการศึกษาว่า ศิลปะโรมัน การสร้างศิลปะ แต่ละอย่าง มีจุดประสงค์เพื่อ อะไร

โฆษณา